Lidmaatschapsovereenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst

Inhoudsopgave:

Lees deze ‘gebruiksvoorwaarden van de site’ zorgvuldig door voordat u onze site gebruikt. Er wordt van uitgegaan dat onze klanten die deze winkelsite gebruiken en erop winkelen de volgende voorwaarden hebben geaccepteerd: De webpagina’s op onze site en alle pagina’s die eraan gekoppeld zijn, zijn eigendom van en worden beheerd door Aladdin Store op https://www.aladdinstore.nl Door de dienst op de site te gebruiken en te blijven gebruiken, bent u (‘Gebruiker’) onderworpen aan de volgende voorwaarden tijdens het gebruik van alle diensten die op de site worden aangeboden; U stemt ermee in dat u het recht, de bevoegdheid en de rechtsbevoegdheid hebt om een ​​contract te ondertekenen in overeenstemming met de wetten waaraan u bent gebonden en dat u ouder bent dan 18 jaar, dat u dit contract hebt gelezen en begrepen en dat u gebonden bent door de voorwaarden die in het contract staan.
Dit contract legt de rechten en verplichtingen van de partijen op de site die het onderwerp van het contract is, en wanneer de partijen dit contract accepteren, verklaren zij dat zij de bovengenoemde rechten en verplichtingen volledig, correct en tijdig zullen nakomen, binnen de voorwaarden die in dit contract worden gevraagd.

1. Verantwoordelijkheden

1.1. Het bedrijf behoudt zich altijd het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de prijzen en de aangeboden producten en diensten.

1.2. Het bedrijf aanvaardt en verbindt zich ertoe dat het lid zal profiteren van de gecontracteerde diensten, met uitzondering van technische storingen.

1.3. De gebruiker stemt er op voorhand mee in dat hij het gebruik van de site niet zal reverse-engineeren of enige andere actie zal ondernemen om de broncode ervan te vinden of te verkrijgen, anders is hij verantwoordelijk voor de schade die kan ontstaan ​​vóór de derde partijen, en dat er juridische en strafrechtelijke stappen tegen hem worden ondernomen.

1.4. De gebruiker is bij zijn activiteiten op de site, in enig deel van de site of in zijn communicatie in strijd met de goede zeden en goede zeden, is in strijd met de wet, schendt de rechten van derden, is misleidend, beledigend, obsceen, pornografisch, schendt persoonlijke rechten, schendt auteursrechten, moedigt illegale activiteiten aan. stemt ermee in geen inhoud te produceren of te delen. Anders is hij volledig verantwoordelijk voor de schade en in dit geval kunnen de ‘site’-functionarissen dergelijke accounts opschorten of beëindigen en behouden ze zich het recht voor om gerechtelijke procedures te starten. Om deze reden behoudt het zich het recht voor om informatieverzoeken van gerechtelijke autoriteiten met betrekking tot activiteiten of gebruikersaccounts te delen.

1.5. De relaties van de leden van de site met elkaar of met derden vallen onder hun eigen verantwoordelijkheid.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1. Alle eigendomsrechten of niet-geregistreerde intellectuele eigendomsrechten zoals titel, bedrijfsnaam, handelsmerk, patent, logo, ontwerp, informatie en methode op deze site behoren toe aan de site-exploitant en eigenaar van het bedrijf of de gespecificeerde persoon en vallen onder de bescherming van nationale en internationale wetgeving . Het bezoeken van deze site of het gebruik van de diensten op deze site geeft geen enkel recht op dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

2.2. De informatie op de site mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, gekopieerd, gepresenteerd en/of overgedragen. Het geheel of een deel van de Site mag niet zonder toestemming op een andere website worden gebruikt.

3. Vertrouwelijke informatie


3.1. Het bedrijf zal geen persoonlijke informatie die door gebruikers via de site wordt doorgegeven aan derden bekendmaken. Deze persoonlijke informatie; Het bevat allerlei andere informatie om de Gebruiker te identificeren, zoals naam-achternaam, adres, telefoonnummer, mobiele telefoon, e-mailadres, en wordt kortweg “Vertrouwelijke informatie” genoemd.

3.2. De gebruiker kan alleen gebruik maken van acties, advertenties, campagnes, acties, aankondigingen, etc. Het accepteert en verklaart dat het ermee instemt dat het bedrijf dat eigenaar is van de Site zijn communicatie, portfoliostatus en demografische informatie deelt met zijn gelieerde ondernemingen of groepsmaatschappijen waaraan het is gelieerd, beperkt tot het gebruik ervan in het kader van marketingactiviteiten. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om het klantprofiel binnen het bedrijf vast te stellen, om bij het klantprofiel passende acties en campagnes aan te bieden en om statistische onderzoeken uit te voeren.

3.3. Vertrouwelijke informatie mag alleen worden bekendgemaakt aan officiële autoriteiten als deze informatie naar behoren wordt gevraagd door officiële autoriteiten en wanneer openbaarmaking aan officiële autoriteiten verplicht is in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke dwingende wetgeving.

4. Geen garantie


Deze overeenkomst artikel is van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De diensten die door het bedrijf geleverd worden, worden geleverd op een “as is” en “as available” basis, en er mogen geen enkele impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk zijn. of anders.

5. Registratie en beveiliging


De gebruiker moet nauwkeurige, volledige en actuele registratie-informatie verstrekken. Anders wordt deze Overeenkomst geacht te zijn geschonden en kan het account worden gesloten zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het wachtwoord en de accountbeveiliging op de site en sites van derden. Anders kan het Bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevensverlies en beveiligingsinbreuken of schade aan hardware en apparaten.

6. Overmacht


niet onder de controle van de partijen; Natuurrampen, brand, explosies, burgeroorlogen, oorlogen, opstanden, openbare bewegingen, mobilisatieverklaring, stakingen, lock-outs en epidemieën, infrastructuur- en internetstoringen, stroomstoringen (hierna gezamenlijk “Overmacht” genoemd) die voortvloeien uit het contract. Indien de verplichtingen door partijen niet kunnen worden nagekomen, zijn partijen hiervoor niet verantwoordelijk. Gedurende deze periode worden de rechten en verplichtingen van Partijen die voortvloeien uit deze Overeenkomst opgeschort.

7. Integriteit en toepasselijkheid van de Overeenkomst


Als een van de voorwaarden van dit contract gedeeltelijk of volledig ongeldig wordt, blijft de rest van het contract geldig.

8. Wijzigingen in het Contract


Het bedrijf kan de op de site aangeboden diensten en de voorwaarden van dit contract te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum van publicatie op de site. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de wijzigingen te volgen. De gebruiker wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard door te blijven profiteren van de aangeboden diensten.

9. Melding


Alle kennisgevingen die aan de partijen met betrekking tot deze Overeenkomst moeten worden verzonden, zullen worden gedaan via het bekende e-mailadres van het Bedrijf en het e-mailadres dat door de gebruiker is opgegeven in het lidmaatschapsformulier. De gebruiker stemt ermee in dat het adres dat hij/zij heeft opgegeven bij het aanmelden een geldig meldingsadres is, dat hij/zij de andere partij binnen 5 dagen schriftelijk op de hoogte zal stellen in geval van wijziging, anders worden de meldingen aan dit adres als geldig beschouwd.